kliknij i otwórz: Miejskie Przedszkole Nr 11 im. 'Krasnala Hałabały w Jeleniej Górze'


Statystyki

A A A

Nasz regulamin

 

 

REGULAMIN MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 11

"KRASNALA HAŁABAŁY W JELENIEJ GÓRZE

 

I.PRZEDSZKOLE ZAPEWNIA :

 1. Sprawowanie opieki nad dzieckiem w dni robocze od godziny 6.00 do17.00

 2. Wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

 3. Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społecznym- kulturowym i przyrodniczym.

 4. Warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „ gotowości szkolnej”.

 5. Wyżywienie dziecka: 8.30 śniadanie, 11.30 II śniadanie , 13.30 obiad.

II. ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW.

 1. Przyprowadzenie zdrowego dziecka do przedszkola w godzinach od 6.00 do 8.30

( jeżeli korzysta z I śniadania ) lub do 9.00 ( jeżeli nie korzysta z I śniadania).

 1. Osobistego odbioru dziecka z przedszkola do godziny zgodnej z zawarta umową, jeżeli rodzice nie odbierają osobiście dzieci, zobowiązani są do złożenia pisemnego upoważnienia odbioru dziecka z przedszkola .

 2. Przestrzeganie obowiązującego w przedszkolu regulaminu i statutu , stosowanie się do ogłaszanych przez dyrektora przedszkola ogłoszeń ,zarządzeń, komunikatów.

 3. Współdziałanie z przedszkolem w zakresie oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych przedszkola.

 4. Terminowego uiszczenia odpłatności za przedszkole do 10 dnia każdego miesiąca. W przypadku nie dokonania opłaty w terminie naliczane są ustawowe odsetki.

 1. Rodzice wnoszą opłaty za Przedszkole zgodnie z umową zawartą między rodzicem a dyrektorem przedszkola.

 2. Stawka za wyżywienie ustalana jest przez Dyrektora Przedszkola, na poziomie zakupu surowca.

 3. Zaległe opłaty na rzecz przedszkola dochodzone będą na drodze postępowania sądowego w trybie określonym przez przepisy Kodeksu Cywilnego.

 4. Rodzice wnoszą co miesięczną kwotę na rzecz Rady Rodziców – wysokość stawki określana jest na zebraniu ogólny z rodzicami w miesiącu wrześniu, wpłaty są dobrowolne.

 

III. UPRAWNIENIA RODZICÓW.

 

 1. Rodzice mają prawo zgłaszać uwagi oraz propozycje usprawniania pracy przedszkola bezpośrednio nauczycielkom oraz dyrektorowi przedszkola.

 2. Rodzice mają prawo do zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju placówki i planów pracy w danym oddziale.

 3. Rodzice mają prawo uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka.

 4. Rodzice mają prawo zapoznać się ze Statutem Przedszkola, który zawiera szczegółowe zasady funkcjonowania i organizacji Miejskiego Przedszkola Nr 11 „Krasnala Hałabały” w Jeleniej Górze.

 

Prosimy o przestrzeganie ustaleń zawartych w Regulaminie, co przyczyni się do sprawnego funkcjonowania przedszkola i pogłębi współpracę z rodzicami Dzieci, których dobro jest naszą wspólną troską.